Bất động sản Ký gửi

Newton Residence NTR-04.02 170
Newton Residence

2,7 Tỷ đ

 • 1 PN

 • 392 m2

6,9 Triệu đ/m2

Newton Residence NTR-04.01 168
Newton Residence

2,7 Tỷ đ

 • 1 PN

 • 388 m2

7,0 Triệu đ/m2

The Tresor TS1 02.15 193
The Tresor

2,1 Tỷ đ

 • 1 PN

 • 225 m2

9,4 Triệu đ/m2

The Tresor TS1 02.14 187
The Tresor

2,1 Tỷ đ

 • 1 PN

 • 225 m2

9,4 Triệu đ/m2

The Tresor TS1 02.16 158
The Tresor

2,1 Tỷ đ

 • 1 PN

 • 225 m2

9,4 Triệu đ/m2

The Tresor TS1 02.13 149
The Tresor

2,2 Tỷ đ

 • 1 PN

 • 232 m2

9,3 Triệu đ/m2

The Tresor TS1 02.12 159
The Tresor

2,1 Tỷ đ

 • 1 PN

 • 225 m2

9,4 Triệu đ/m2

The Tresor TS1 02.11 156
The Tresor

2,5 Tỷ đ

 • 1 PN

 • 26 m2

94,2 Triệu đ/m2

The Tresor TS1 02.10 159
The Tresor

2,5 Tỷ đ

 • 1 PN

 • 256 m2

9,6 Triệu đ/m2

Saigon Royal SGR-A22.01 150
Saigon Royal

4,4 Tỷ đ

 • 2 PN

 • 53 m2

83,4 Triệu đ/m2

Saigon Royal SGR-A27.01 139
Saigon Royal

4,4 Tỷ đ

 • 2 PN

 • 531 m2

8,3 Triệu đ/m2

Saigon Royal SGR-A07.34 134
Saigon Royal

3,5 Tỷ đ

 • 1 PN

 • 362 m2

9,8 Triệu đ/m2